Privacy Policy

Allbox NV wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de regels uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en de overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens hebben betrekking op een natuurlijke persoon die door deze data geïdentificeerd kan worden. Identificatie kan gebeuren louter door de informatie, of in samenwerking met andere informatie die in het bezit is van de verwerkingsverantwoordelijke, of die in zijn bezit kan komen.

 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Allbox zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen:

 • duidelijkheid
 • doelbinding
  opslagbeperking & gegevensminimalisatie
 • juistheid                                                                                                                                           
 • vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

 

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

 • contract uitvoeren (overeenkomst)
 • wettelijke bepaling
 • vitaal belang
 • algemeen belang
 • gerechtvaardigd belang

Voor elk doel duidt Allbox aan welke grondslag van toepassing is.

 

Doel en rechtmatigheid

Allbox zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer, bv. het beheren van een klantenrelatie, het opmaken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten (vb. een aankoop, …), boekhoudkundige verwerkingen, …(contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang) (wettelijke verplichting)
 • Leveranciersbeheer, bv. het beheren van een leveranciersrelatie, het verwerken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten, boekhoudkundige verwerkingen, … (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (wettelijke verplichting)
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde, bv. fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van financiële belangen)
 • Direct marketing, d.w.z. Allbox houdt u graag op de hoogte en stuurt op regelmatige tijdstippen een mailing naar klanten en prospecten (toestemming) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen)

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

Het spreekt voor zich dat Allbox NV alle gegevens passend beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Allbox NV voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur en firewall om dit te bewerkstelligen.

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende hierna omschreven termijn:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde: wettelijke bewaartermijn
 • Geschillenbeheer: gedurende de termijn die noodzakelijk is om het geschil definitief af te wikkelen
 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact met de betrokkene

 

Bijkomende informatie met betrekking tot ontvangers van persoonsgegevens

Allbox deelt uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

 • uzelf en, in voorkomend geval, (a) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (b) professionele adviseurs die door u worden aangeduid;
 • leveranciers, in het kader van een uit te voeren overeenkomst (bv. rechtstreekse levering)
 • banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van uw relatie met deze partijen;
 • overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • technische verwerkers, zoals bv. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De door Allbox verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, met uitzondering  van de ontvangers zoals hierboven beschreven.  Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (bv. deze gegevens afdoend beveiligen, …).

 

Allbox wil u er ook attent op maken dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn. Informatieveiligheid is bovendien ook afhankelijk van u. U dient uw eigen informatiesystemen ook goed te beveiligen en eventuele accountgegevens vertrouwelijk te bewaren.

 

Uitvoer van persoonsgegevens

De door Allbox verwerkte persoonsgegevens worden niet uitgevoerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Allbox NV is verwerkingsverantwoordelijke voor de hierboven beschreven doeleinden. Heeft u vragen voor ons? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke                 Allbox NV

Maatschappelijke zetel                               Industriezone Stasegem

                                                                   Venetiëlaan 28 – 8530 Harelbeke

                                                                   056/23 52 61

Ondernemingsnummer                               0417.348.339

Verantwoordelijke GDPR                            info@allbox.be

 

 De toezichthoudende autoriteit is in ons geval in beginsel de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit                     GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit

Contactgegevens                                       Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                                                                  +32 (0)2 274 48 00

                                                                  contact@apd-gba.be

                                                                  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij Allbox als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken (inzage), te laten corrigeren (rectificatie), te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming, met inbegrip van profiling, te weigeren.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om een snelle minnelijke oplossing van geschillen mogelijk te maken, vragen wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen.

De bovenstaande rechten zijn onderhevig aan een aantal wettelijke voorwaarden en beperkingen. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust eerst contact met ons op.

 

Cookies

Wanneer u een formulier invult op onze website, kan u gevraagd worden de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mail en telefoon. U kan echter onze website ook anoniem bezoeken.

De informatie die u verstrekt kan op verschillende manier gebruikt worden:

•    voor datgene waarvoor u de informatie ter beschikking stelde

•    om u te kunnen antwoorden op uw vragen

•    om de inhoud te kunnen afstemmen op uw profiel

•    voor statistische doeleinden wanneer wij onze aangeboden diensten evalueren

Wij verzamelen eveneens de gebruiksinformatie van onze website door middel van cookies.

Deze cookies worden gebruikt om u van andere gebruikers van onze website te kunnen onderscheiden. Ze helpen ons om u een aangename ervaring te bezorgen wanneer u onze website raadpleegt, en laat het ons toe om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, en waarvoor wij deze aanwenden, kunt u onze Cookies Policy raadplegen.

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website, dus wanneer u op een link klikt naar een andere website raden wij u aan om hun eigen privacy beleid te raadplegen.

 

Deze privacy policy is het laatst aangepast op 09/01/2019, maar kan in de toekomst nog aangepast worden. Raadpleeg daarom op regelmatige basis dit document.  Elke belangrijke wijziging zal aangeduid zijn op onze website.

Nieuws

28 augustus 2016

Een 'muule' (Oostends dialect voor gezicht) op een 'ulle' (Oostends dialect voor deksel) ... daarvoor staat 'Ullemuul'n'.

lees meer »

4 december 2015

Sinterklaas verrast jong en oud ...

lees meer »

15 juni 2015

De Grote VerLEIEding, een feest in stad Kortrijk en omstreken na 20 jaar Leie werken.

lees meer »

2 maart 2015

'The Antwerp Design Seminars & Lectures' (ADSL) gebruikte tijdens hun workshop golfkarton als basis voor hun creatie, de constructie van een mockup .

lees meer »